Najgorętsze taneczne Fiesty w Łodzi! Zapraszamy w każdy piątek i sobotę od 21:00. Feel the latin vibe!   Sprawdź szczegółyRegulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.manuarte.com/galeria-sztuki

 Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa warunki korzystania z serwisu internetowego www.manuarte.comi  oraz procesu dokonywania zamówień w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem elektronicznym www.manuarte.com/galeria-sztuki 

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.manuarte.com/galeria-sztuki Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

I Postanowienia ogólne

II Definicje

III Rodzaj i zakres usług elektronicznych

IV Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

V Warunki zawierania umów sprzedaży

VI Sposoby płatności

VII Koszt, termin i sposoby dostawy

VIII Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

IX Tryb postępowania reklamacyjnego

X Prawo odstąpienia od umowy

XI Własność intelektualna

XII Postanowienie dotyczące przedsiębiorców (B2B)

XIII Postanowienia końcowe

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.manuarte.com/galeria-sztuki prowadzony jest przez Manuarte Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000565765, NIP: 7010486781 REGON:
  361618513, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Drewnowska 58D, 02-001 Łódź, adres poczty elektronicznej (e-mail): galeria@manuarte.com, tel. 601 596 596
 2. Sklep www.manuarte.com/galeria-sztuki działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.manuarte.com/galeria-sztuki, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.manuarte.com/galeria-sztuki, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień najpóźniej przed zamknięciem procesu Zamówienia.
 6. Sklep www.manuarte.com/galeria-sztuki prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.
 7. Produkty oferowane w Sklepie nie pochodzą z rynku wtórnego, co oznacza, że nie są one rezultatem wcześniejszej odsprzedaży. Wszystkie obrazy wprowadzane do sprzedaży są oryginalne i nie były wcześniej używane. Niezależnie od daty ich powstania, nasze produkty są oferowane po raz pierwszy, nie będąc przedmiotem wcześniejszych transakcji odsprzedaży. Zapewniamy, że obrazy są wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

II DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA (Koszyk zakupowy) – formularz dostępny na stronie internetowej www.manuarte.com/galeria-sztuki umożliwiający złożenie Zamówienia.
 3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
 6. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.manuarte.com/galeria-sztuki
 7. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA –Manuarte Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 91, 02-001 Warszawa, KRS: 0000565765, NIP: 5223033134, REGON: 361959421.
 8. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 10. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 12. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 13. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

 

III RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

1.1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu, w tym zawieranie Umów Sprzedaży Produktów na odległość,

1.2. korzystanie z Newslettera.

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

 

IV WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

2.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

2.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

3.1. komputer z dostępem do Internetu,

3.2. dostęp do poczty elektronicznej,

3.3. przeglądarka internetowa,

3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 

V WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i może zawierać opłaty celne, być powiększona o należyte według prawa podatki i inne opłaty. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia. Z zastrzeżeniem, że oferowany Produkt, nie jest przedmiotem licytacji lub aukcji, a ta będzie każdorazowo oznaczana w widoczny i czytelny sposób.
 4. Zamówienia można składać:

4.1. poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.manuarte.com/galeria-sztuki) – 24 godziny na dobę przez cały rok. Z wyłączeniem zaplanowanych przerw technicznych oraz awarii nie będących działaniami planowanymi i zamierzonymi.

 1. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 12:00 do 18:00 Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 18:00, w soboty, niedziele, dni wolne ustawowo oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży.

7.Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia, poprzez udostępnione przez Sprzedawcę narzędzia i rozwiązania teleinformatyczne.

7.1. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego przyjęcie do realizacji, co powoduje rozpoczęcie procesu Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

 1. a) potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
 2. b) oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
 3. c) pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy
 4. d) odnośnik w postaci łącza internetowego do niniejszego Regulaminu.

7.2. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 7 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 1. Potwierdzeniem realizacji warunków Umowy Sprzedaży jest skuteczne opłacenie przedmiotu Zamówienia przez Usługobiorcę. Dowodem zakupu jaki otrzymuje Usługobiorca jest (paragon fiskalny lub faktura VAT), który będzie dołączany do przesyłki lub przesyłany w formie elektronicznej na podany przez Usługobiorcę w zamówieniu adres e-mail.

 

VI SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

1.1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

1.2. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności: przelewy24

 1. 2. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer 80 2490 0005 0000 4530 9021 1261 (Alior Bank) EGURROLA PRODUCTION Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 91, 02-001 Warszawa, NIP: 5223033134. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr……..”
 2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności przelewy24, Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po skutecznym opłaceniu Zamówienia.

Płatności kartą, BLIK, szybkie przelewy realizowane są przez pośrednika płatności przelewy24, z którym sklep ma podpisane stosowne dokumenty. Regulamin płatności pośrednika przelewy24 jest dostępny pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin

 1. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 5 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 

VII KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 

 1. Koszt dostawy oraz dostępne formy dostawy są uzależnione od miejsca dostawy, wagi zamówienia oraz wybranej formy dostaw i są ustalane indywidualnie po złożeniu Zamówienia.
 2. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firm kurierskich UPS oraz InPost – w zależności od wyboru bądź dostarczane do magazynów własnych lub partnerskich.
 3. Termin dostawy jest uzgadniany z Klientem indywidualnie po złożeniu zamówienia.
 4. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki w momencie jej odbioru. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki Klient powinien sporządzić protokół szkody w obecności kuriera lub osoby wydającej przedmiot zamówienia.
 5. Po wcześniejszym, indywidualnym ustaleniu warunków dostawy, istnieje możliwość odbioru osobistego w jednym z magazynów na terenie Polski: Warszawa, Konstancin Jeziorna, Łódź, Kraków, Katowice, Wrocław, Grodzisk Mazowiecki.

 

VIII WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 

 

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).

1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: galeria@manuarte.com

1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

1.4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

 1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

 

 

IX TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi:

1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

1.2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: galeria@manuarte.com lub pisemnie na adres: ul. Drewnowska 58D, 02-222 Łódź ( Manuarte ).

1.3. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

1.4. Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: Manuarte, ul. Drewnowska 58D, 02-222 Łódź.

1.5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

1.6. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@egurrolastore.com

2.2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

 

X PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 90 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 90 dni. Warunkiem koniecznym jest odesłanie wraz z produktami oryginału paragonu zakupu.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter, cechy i funkcjonowanie Produktu.
 4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 7. Termin dziewięćdziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 

XI WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.manuarte.com/galeria korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Manuarte Sp. z o.o., adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Aleje Jerozolimskie 91, 02-001 Warszawa, KRS: 0000565765, NIP: 5223033134, REGON: 361959421, Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.manuarte.com/galeria, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.manuarte.com/galeria stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

 

XII POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

 

 1. W niniejszym rozdziale zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

 

 

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:

4.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

4.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 1. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 2. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Kupujący może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.Załącznik nr 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Manuarte, ul. Drewnowska 58D, 02-222 Łódź.

adres e-mail: galeria@manuarte.com

– Ja/My(*)________________________________________ niniejszym

informuję/informujemy(*)

o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o

świadczenie

następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

________________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

________________________________________________________________

________________

Imię i nazwisko Konsumenta(ów)

________________________________________________________________

________________

Adres Konsumenta(ów):

________________________________________________________________

________________

Kwotę zwrotu proszę przelać na poniższy rachunek bankowy:

________________________________________________________________

________________

…………………………………………………………………………………

Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej | (*) Niepotrzebne skreślić.)

Data ……………………………………..